Logopeda

 

Logopeda: Teresa Jurek

 

 Mowa w dużej mierze wpływa na całokształt rozwoju dziecka oraz jego powodzenia szkolne. Zaburzenia i wady wymowy w znacznym stopniu utrudniają osiąganie sukcesów w szkole. Prawie wszystkie dzieci z wadami wymowy mają kłopoty w nauce, zwłaszcza w zakresie czytania i pisania. Największą grupę wad wymowy spotykanych w szkole na etapie kształcenia zintegrowanego stanowią wady artykulacyjne określane mianem dyslalii.

Dyslalia, to wady wymowy dotyczące artykulacji, gdzie realizacja fonemów odbiega od normy, ustalonej przez społeczny zwyczaj /są to: seplenienia, rerania, mowa bezdźwięczna, nieprawidłowa wymowa głosek /k,g//.

 

W pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego przeprowadzam wśród klas zerowych oraz klas I - III badanie mowy.

Badanie dotyczy:

* sprawdzenia poprawności wymowy dziecka od strony artykulacyjnej oraz gramatycznej,

oraz obserwacji:

* zasobu słownictwa,

* sposobu oddychania i połykania,

* narządów artykulacyjnych / sprawności i stanu uzębienia, języka, podniebienia, ust/.

 

W klasach zerowych oraz w klasach I dodatkowo sprawdzam stan słuchu fonematycznego dziecka, który pełni wiodącą rolę w nauce czytania i pisania.

 

W wyniku późniejszych spotkań z rodzicami, dzieci wymagające systematycznej pomocy logopedycznej zostają zapisane na terapię.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu /w przypadku złożonych wad wymowy/ lub co dwa tygodnie.

 

Terapia logopedyczna składa się z trzech zasadniczych etapów:

* etap przygotowawczy,

* etap wywołania prawidłowego wzorca artykulacyjnego danej głoski,

* etap utrwalenia tego wzorca w mowie spontanicznej.

 

Powodzenie w usuwaniu wady wymowy zależy od wielu czynników, m.in. od:

* stopnia złożoności wady wymowy dziecka,

* indywidualnych i rozwojowych właściwości dziecka,

* od czasu rozpoczęcia terapii logopedycznej,

* regularności zajęć,

* doboru metod postępowania,

* współpracy rodziców dziecka z logopedą,

* współpracy dziecka z logopedą.

 

W postępowaniu logopedycznym niezbędne jest stosowanie ogólnych zasad, z których na pierwszy plan wysuwa się zasada, że im wcześniej się rozpocznie terapię, tym lepiej. Konieczne jest przy tym zindywidualizowane podejście do ucznia.

Niezbędnym elementem terapii jest współpraca z rodzicami dziecka, polegająca na rzetelnym kontynuowaniu zaleconych ćwiczeń w domu - systematycznie, codziennie - najlepiej w postaci krótkotrwałych ćwiczeń /5 - 10 - minutowych/.