Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 63 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony WWW.

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-09-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
 3. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-17

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Szkoła Podstawowa Nr 63 z Oddziałami Sportowymi
ul. Goszczyńskiego 3
85-134 Bydgoszcz
tel.: 523405599 kom. 604579225
e-mail: sp63@edu.bydgoszcz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Bejtka, r.bejtkasp63@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 783699881. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Sportowymi mieści się przy ul. Goszczyńskiego 3 w Bydgoszczy.
1. Szkoła składa się z dwóch budynków – budynku głównego oraz pawilonu edukacji wczesnoszkolnej. Główny budynek szkolny jest połączony za pomocą łącznika z basenem Bryza.
2. Do budynku głównego prowadzi wejście główne od ulicy Goszczyńskiego, wyposażone w windę dla niepełnosprawnych. Ponadto są jeszcze trzy wejścia do budynku: od strony boiska szkolnego - zaopatrzone w podjazd dla niepełnosprawnych, dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach; wejście od strony Orlika i wejście prowadzące bezpośrednio na poziom, na którym znajduje się szatnia, świetlica szkolna oraz biblioteka, dostępne dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły w godzinach pracy szkoły. Ponadto znajdują się również wejścia prowadzące bezpośrednio do kuchni oraz sali gimnastycznej, które w razie konieczności mogą byś użyte jako wyjścia ewakuacyjne. Do parterowego pawilonu edukacji wczesnoszkolnej prowadzi wejście główne, zaopatrzone w windę dla niepełnosprawnych oraz wejście dodatkowe od strony parkingu. Ponadto niektóre sale lekcyjne w pawilonie posiadają bezpośrednie wyjścia na podwórko szkolne. Basen Bryza jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
4. Sekretariat, gabinet Dyrektora Szkoły i pomieszczenia administracyjne znajdują się na parterze budynku głównego.
5. Do budynków szkolnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. W budynku głównym są cztery poziomy połączone dwoma klatkami schodowymi. Budynek nie jest wyposażony w windy dla osób niepełnosprawnych.
7. W budynkach nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
8. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.
9. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
10. W indywidualnych przypadkach osobom ze szczególnymi potrzebami Szkoła umożliwia dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby (pracownika szkoły) bądź zastosowanie wsparcia technicznego (komunikowanie się drogą telefoniczną lub internetową).