Logopeda

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym tempie.

 

Dziecko, które rozpoczyna naukę w pierwszej klasie powinno wymawiać prawidłowo wszystkie głoski, mieć bogate słownictwo dotyczące najbliższego otoczenia, umieć budować zdania poprawne pod względem gramatycznym i logicznym.

 

Prawidłowa wymowa dziecka ma duże znaczenie w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy) należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne. Często postęp w terapii osiąga się małymi krokami, a pozornie błahe zabawy i ćwiczenia wykonywane systematycznie niosą ze sobą pożądane umiejętności i nawyki.

 

Zasady dotyczące uczestnictwa uczniów w terapii logopedycznej w Szkole Podstawowej nr 63 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

 

1. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

2. O udziale w zajęciach logopedycznych decyduje logopeda szkolny na podstawie badania diagnostycznego.

3. We wrześniu każdego roku szkolnego logopeda diagnozuje wszystkie dzieci z klas pierwszych oraz w klasach drugich i trzecich przeprowadza badania kontrolne.

4. Objęcie ucznia zajęciami logopedycznymi wymaga pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów. Wyrażenie zgody jest równoznaczne z zobowiązaniem, że dziecko będzie uczęszczało regularnie na zajęcia. Każda nieobecność na zajęciach powinna być przez rodzica usprawiedliwiona.

5. Liczba uczestników zajęć logopedycznych wynosi do 4 uczniów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie.

6. Logopeda udziela rodzicom wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.

7. Dzień tygodnia, godziny, częstotliwość zajęć ustala logopeda w porozumieniu z rodzicem dziecka.

8. Rodzice uczniów/prawni opiekunowie, zobowiązani są do wykonywania z dzieckiem w domu ćwiczeń zalecanych przez logopedę (materiały do ćwiczeń otrzymują dzieci podczas zajęć).

9. Rodzice uczniów/prawni opiekunowie są zobowiązani do stałych kontaktów z logopedą w celu wymiany informacji na temat postępów dziecka w terapii.

10. Udział ucznia w zajęciach logopedycznych trwa do czasu złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia pomocą.

 

Rola rodzica w kształtowaniu kompetencji językowych dziecka

Rodzice powinni:

1. Wspierać dziecko w terapii; Ograniczać korzystanie z komputera, tabletu, telefonu, telewizora.

2. Dawać prawidłowe wzorce wymowy, czyli mówić do dziecka poprawnie, wyraźnie, bez używania tzw. języka dziecięcego;

3. Słuchać wypowiedzi swoich pociech, zachęcać do opowiadania o otaczającym świecie, o zdarzeniach, czynnościach, cechach przedmiotów, zadawać pytania, dużo rozmawiać;

4. Czytać dziecku;

5. Angażować dziecko we wspólne prace domowe, przygotowanie kolacji, porządki, nazywać czynności, przedmioty, cechy, bawić się słowami, neologizmami, powiedzonkami i przysłowiami, tworzyć uogólnienia, szukać wyrazów o podobnym znaczeniu; („kąpiel słowna”)

6. Dopilnować, aby dziecko systematycznie wykonywało ćwiczenia według wskazówek logopedy;

7. Dbać o dobry stan zdrowia, po infekcjach górnych dróg oddechowych kontrolować słuch, dbać o higienę nosa i jamy ustnej, zapewniać zdrową dietę i ruch na świeżym powietrzu;

8. Niedopuszczalne jest zawstydzanie dziecka, nie należy też żądać, by kilkakrotnie powtarzało swoją wypowiedź, bo może to spowodować zahamowanie dalszego rozwoju mowy. Możemy powtórzyć po dziecku sens wypowiedzi, dając prawidłowy wzorzec, ale bez zbędnego komentarza;

 

Współpraca rodziców z logopedą i zaangażowanie w systematyczne ćwiczenia domowe w dużej mierze przyczynia się do sukcesu dziecka.

 

logopeda: Maria Jurek

telefon: 697 912 494

Pawilon s.nr 11