Procedury szkoły

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 W BYDGOSZCZY
z dnia 15 września 2011 roku
zmieniające zarządzenie  z dnia 22 marca 2005 r.W sprawie: procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia
Podstawy  prawne stosowanych procedur:
1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. z 1982 r. Nr 35 poz. 228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 z / oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą /.
2) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz. 230 z p. zm./
3) Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198/.
4) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm./
5) Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
6) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm./
7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem /Dz. U. Nr 26, poz. 226/.

§ 1
W związku z powtarzającymi się przypadkami agresywnych i niebezpiecznych zachowań uczniów na terenie szkoły i poza nią  zarządzam wprowadzenie na jej terenie  określonych procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia: 
1)    agresywne zachowanie ucznia na lekcji stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego i innych,
2)    agresywne zachowanie ucznia ( bójka, pobicie),
3)    stosowanie  przez ucznia agresji słownej ( wulgaryzmów),
4)    obrażanie nauczycieli i pracowników szkoły przez uczniów,
5)    samowolne opuszczanie szkoły przez ucznia,
6)      agresywne  zachowanie uczniów wobec siebie i osób dorosłych,
7)    agresywne zachowania nauczycieli, pracowników szkoły wobec uczniów, 
8)    wobec ucznia, którego zachowanie uniemożliwia prowadzenie lekcji
9)    palenia papierosów przez uczniów,
10)    dewastacji mienia szkolnego lub cudzej własności,
11)    kradzieży dokonanej  przez uczniów,
12)    wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego,
13)    wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub – przestępstwa,
14)    w przypadku , gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyki,
15)    w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk,
16)    w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
17)     wobec  ucznia  sprawiającego trudności wychowawcze,
18)     usprawiedliwiania nieobecności uczniów oraz egzekwowania obowiązku szkolnego,
19)    w wypadku, gdy uczeń  przyniesie do szkoły alkohol (papierosy),
20)    w przypadku fałszerstwa,
21)    osoby dorosłe będące pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających na terenie szkoły

§ 2
W  przypadku wystąpienia na terenie Szkoły sytuacji zagrożenia wymienionych w § 1 zaleca się działania stosowne do okoliczności. Poszczególne działania zawarte są w załącznikach od 1-21.


Zarządzenie obowiązuje od dnia 15 września 2011r.

 

PROCEDURY - załącznik